Tag archive of ipa2cso

Заклучоци од настанот предизвици и можности за подобрување на мобилноста во Југозападен плански регион

Би сакале да Ве информираме дека на 12 март во вила св. Софија во Охрид во организација на ИПА 2 механизамот за граѓанските организации се одржа регионална средба со грасрут организации. На средбата се зборуваше за предизвиците и можностите за подобрување

Прочитај повеќе
Консултација на секторска анализа за декарбонизација на земјата до 2050

На 26 Ноември се организираше консултација на секторска анализа за „Визија за декарбонизација на Република Македонија- енергетско сценарио за Македонија 2050“. На работилницата беа поканети релевантни чинители од енергетскиот сектор во Р.Македонија

Прочитај повеќе
Одржана консултативна средба за Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор

Триесетина претставници на граѓанскиот сектор, денеска одржаа консултативна средба на која ја дискутираа содржината на предлог Одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор. Меѓу присутните беа и претставници

Прочитај повеќе
Annual conference of the IPA 2 Mechanism for civil society organizations

The annual conference of the IPA 2 Mechanism for civil society was held on 16th and 17th of May, 2017 in Ohrid. More than 110 civil society organizations representatives attended the two days conference to discuss and propose recommendations for better usage of the Instrument for Pre-Accession Assistance for Macedonia (IPA II). The annual conference was organized by Association Zenith, Eko-Svest, Eurothink and Reactor, as an act of strengthening,

Прочитај повеќе
Годишна конференција на ИПА2 Mеханизам за граѓански организации

Центарот за европски стратегии ЕВРОТИНК, Центарот за истражување и информирање за животната средна Еко-свест, Реактор – истражување во акција и Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит, на 16 и 17 мај  организираа годишна средба на ИПА 2 Механизмот

Прочитај повеќе
Повик за ангажирање експерт за изработка на компилација на добри практики и препораки

Овој повик се однесува за изработка на компилација на добри практики и препораки за транспарентен и објективен избор и назначување на претставници од граѓанскиот сектор во секторските работни групи за програмирање на ИПА 2 и комитетите за мониторинг,

Прочитај повеќе
ПРИЈАВА За изразување интерес од граѓански организации за учество во ИПА 2 Механизам за граѓанските организации

ИПА2 механизмот за граѓанските организации е мрежа од 229 граѓански организации, чии што цели се насочени кон подобрување на партиципативната демократија преку создавање услови и осигурување соработка на властите со граѓанските организации. ИПА

Прочитај повеќе
ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТИ/ВОЛОНТЕРИ ВО СКЛОП НА ИПА 2 МЕХАНИЗМОТ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИПА2 механизмот за граѓанските организации е мрежа од 229 граѓански организации, чии што цели се насочени кон подобрување на партиципативната демократија преку создавање услови и осигурување соработка на властите со граѓанските организации. ИПА

Прочитај повеќе
Дополнување на првиот ограничен повик за изработка на анализи на секторските политики во рамките на проектот ИПА 2 механизам за граѓанските организации

1. Цел на повикот ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации објавува дополнување на првиот ограничен повик за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2. Целта на овие анализи е да придонесат

Прочитај повеќе
БИЛТЕН – ИПА 2 механизам за граѓанските организации во Македонија

Воспоставена мрежа од 217 граѓански организации- членки на ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации ИПА2 механизамот е основан од страна на 8 граѓански организации кои се активни во различни сектори во Македонија со цел зајакнување на партнерството

Прочитај повеќе
Резултати од првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Резултатите од првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) на повикот за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2 се во

Прочитај повеќе
Invitation for a second round of consultations on the review of the indicative strategy paper (ISP) for the former Yugoslav Republic of Macedonia

Delegation of the European Union Skopje, 24 November 2016 On behalf of Mr Nicola BERTOLINI, Head of Cooperation Dear colleagues and civil society activists The European Commission is in a process of revising the indicative strategy paper (ISP) for your country outlining the sectors and priorities which will benefit of EU funds for the period 2014-2020. This is a planned exercise in compliance with the IPA II Regulation (Art 6/Reg 231/2014) and aims

Прочитај повеќе
ПОВИК ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗИ НА СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO)РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ IPA2CSO- SP- 01

1. Цел на повикот ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации објавува ограничен повик за изработка на анализи на секторските политики од Националниот индикативен стратешки документ за ИПА 2. Целта на овие анализи е придонесат во унапредување на

Прочитај повеќе
MID-TERM REVIEW OF THE INDICATIVE STRATEGY PAPER (2014–2020) COMMENTS FROM THE IPA 2 MECHANISM FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

This document is based on civil society feedback on sectoral public policies, challenges and priorities received during consultations organized by the IPA 2 Mechanism for Civil Society Organizations. The consultations involved over 100 participants on several events held from September and October 2016 (see Annex: List of consultative events), as well as comments received by e-mail and during meetings with the elected civil society representatives

Прочитај повеќе
Избрани секторски претставници на ИПА 2 механизмот

Во текот на Конференцијата беа избрани и 8 преставници од граѓанските организации и нивни заменици за сите сектори кои ќе ја претставуваат врската помеѓу организациите и Владата на РМ во процесот на програмирање и имплементација на ИПА 2. Во секторот

Прочитај повеќе