Raport nga hulumtimi për Vlerësim të nevojave për përforcim të kapacitetit të vepruesve joshtetas për dialog të politikave publike dhe avokim të reformave në çdonjërin nga tetë sektorët nga të cilët është e drejtuar ndihma për antarësim nga BE (IPA2).

Raport nga hulumtimi për Vlerësim të nevojave për përforcim të kapacitetit të vepruesve  joshtetas për dialog të politikave publike dhe avokim të reformave në çdonjërin nga tetë sektorët nga të cilët është e drejtuar ndihma për antarësim nga BE (IPA2).

Qëllimi i hulumtimit është të vlersohet nevoja e përforcimit të kapacitetit të organizatave qytetare duke krijuar dialog për politikat publike dhe avokim të reformave në çdonjërin nga tetë sektorët është drejtuar  ndihma për antarësim nga BE (IPA2).

 

Teksti dhe raporti mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga raporti