Како до подобра рамка за решавање на проблемот со Аерозагадување?

Event Start Date:
03/03/2017
Event End Date:
04/03/2017
Event Venue:
Hotel Epinal, Bitola

Во последните неколку години аерозагадувањето се наметна како тема на која треба да се посвети повеќе внимание, особено во смисла на правилно креирање на рамка за делување. Настанот ќе отвори простор за анализа и дискусија околу политиките кои ја засегаат оваа област и можни решенија како и да понуди алатки за зајакнување на капацитетот на граѓаните и граѓанските иницијативи како тие подобро би ги разбрале политиките поврзани со аерозагадување.

Нацрт- агенда

3- 4 март 2017 г.
Локација хотел Епинал, Битола

Прв ден: 3 март 2017 г.

12:00 – 12:30    Регистрација на учесниците

12:30 – 13:00    Воведни обраќања
•    г. Александар КОЛЕКЕСКИ, координатор на проектот „ИПА2 Механизам за граѓанските организации“
•    г-ѓа Ана Чоловиќ Лешоска, извршна директорка
на Центар за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“
•    Претставник на Делегација на Европската унија во Македонија

13:00 – 14:30    Анализа на постојните национални и меѓународни политики и планови за аерозагадување
Модератор: Методија САЗДОВ, избран претставник на ИПА 2 Механизмот од сектор 3 и 4 – Животна средина и транспорт
•    Невена Смилевска, координатор за клима на Еко-свест
•    Ioana Ciuta, координатор за енергија на CEE Bankwatch Network
•    Vlatka Matkovic Puljic, Health and Energy Officer, Balkans region at Health and Environment Aliance
•    Проф. д-р Трајче Стафилов, Институт по хемија, ПМФ
•    Претставник од МЖСПП (дсп)
•    Претставник на општина Битола (дсп)
•    Претставник на Рек Битола (дсп)
•    Претставник од Центар за јавно здравје Битола (дсп)

14:30 – 15:00
Дискусија и заклучоци

15:00    Ручек во хотелот

Втор ден: 4 март 2017 г.

10:00 – 10:30    Регистрација на учесниците

10:30 – 11:00    Состојбата со аерозагадувањето во Скопје и Битола
•    Ана Чоловиќ Лешоска, извршна директорка
на Центар за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“
•    Невена Смилевска, координатор за клима на Еко-свест
•    Претставник од граѓанските иницијативите

11:00 – 12:30    Улогата на граѓаните во креирањето на политики за справување со аерозагадувањето
(политики за енергија и аерозагадување, презентација на корисни алатки)
•    Невена Смилевска, координатор за клима на Еко-свест
•    Ioana Ciuta, координатор за енергија на CEE Bankwatch Network
•    Vlatka Matkovic Puljic, Health and Energy Officer, Balkans region at Health and Environment Aliance

12:30 – 14:00
Пауза за ручек

14:00 – 16:00
Поделба во работни групи
Презентирање на решенија од работните групи

16:00 – 16:30
Презентирање на решенија од работните групи  и затворање на работилницата