Author Archive of Elena

Компилација на секторски наоди и препораки од ИПА Механизмот за граѓанските организации

Компилација на секторски наоди и препораки од ИПА Механизмот за граѓанските организации Компаративен дво-годишен мониторинг извештај Компилацијата на секторски наоди и препораки претставува и дво-годишен мониторинг извештај во кој се следи напредокот

Прочитај повеќе
Отворени институции – остварени права на Ромите“ – документ за јавна политика

Отворени институции - остварени права на Ромите“  - документ за јавна политика     Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк: ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА

Прочитај повеќе
ЛЕАДЕР пристап во руралниот развој и негово спроведување

ЛЕАДЕР пристап во руралниот развој и негово спроведување Руралниот развој претставува процес за одржлив и обединет развој на руралните средини од аспект на економијата, екологијата и културата. Развојот на руралните средини значи подобрување на

Прочитај повеќе
Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес

Ромски ресурсен центар  Документ за јавна политика Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес     Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк: ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА

Прочитај повеќе
Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот

Од исклучени кон носители на промени: Младите во Радовиш и Пробиштип активни за подобар живот Младите луѓе претставуваат многу хетерогена категорија со различни социјални, економски, културни и образовни карактеристики, интереси, предизвици и потреби.

Прочитај повеќе
Можат ли локалните акциски групи (ЛАГ-овите) да бидат алатка за рурален развој заснован на реалните потреби на руралните заедници и во Република Македонија

Можат ли локалните акциски групи (ЛАГ-овите) да бидат алатка за рурален развој заснован  на реалните потреби на руралните заедници и во Република Македонија Процесот на градење на децентрализирано владеење во руралните подрачја на  Европската Унија

Прочитај повеќе
ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ Според податоците од Државниот завод за статистика, од 7.868 Роми кои се запишале во училиште, основно образование завршиле само 600 односно само 7,6%. Во учебната 2007/2008 година,  во редовно средно училиште, се запишале 1304 ученици Роми.

Прочитај повеќе
Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес

Ромски ресурсен центар  Документ за јавна политика Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес Според податоците од Државниот завод за статистика, од 7.868 Роми кои се запишале во училиште, основно образование завршиле само 600 односно

Прочитај повеќе
НЕДОВОЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА РОМИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС

МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА НЕДОВОЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА РОМИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС     Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА

Прочитај повеќе
МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА

МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА       Текстот од студијата можете да го најдете во следниот линк ЛИНК ОД СТУДИЈАТА

Прочитај повеќе
Отворени институции – остварени права на Ромите

„Отворени институции - остварени права на Ромите“  документ за јавна политика Иако, правото на вработување и правото на здравствена и социјална заштита, се загарантирани права на секој граѓанин, дел од Ромите во општина Прилеп, не можат да  ги  остварат

Прочитај повеќе
ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ Според податоците од Државниот завод за статистика, добиени од пописот во 2002 година, општина Прилеп брои 76.768 жители од кои 70.878 се Македонци, а останатите жители се припадници на малцински групи, меѓу кои најзастапени се припадниците

Прочитај повеќе
ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА Руралниот развој претставува процес за одржлив и обединет развој на руралните средини од аспект на економијата, екологијата и културата. Развојот на руралните средини значи подобрување на начинот на живот на луѓето преку

Прочитај повеќе
Локални Акциони Групи за рурален развој во Македонија

Локални Акциони Групи за рурален развој во Македонија       Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк: ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА

Прочитај повеќе
МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА

МАПИРАЊЕ ВО КОНТЕСТОТ НА ИПА       Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк: ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА

Прочитај повеќе