Analizë: Kush dinë,ai ka ndikim!

                                Action Fact Sheet

Kush dinë,ai ka ndikim!

Ky projekt ka për qëllim të kontribuoj në përmirësim të procesit  të programimit të IPA 2 në sekotrin për zhvillim social,nëpërmjet procesit  gjithpërfshirës për detektim të problemeve të nënsektorit për arsimim.Përveç kësaj projekti ka për qëllim ti përcaktoj problemet në punësimin e nënsektorëve dhe politikave sociale nëpërmjet konsultimeve me palët e interesuara,hartimin e duhur të projekteve të ndërmara në atë sektorë si dhe krijim të kapaciteteve të vepruesve të interesuar për krijim të të dhënave të përbashkëta për programim të mëtutjeshëm të IPA 2 në Republikën e Maqedonisë.

 

 

Teksti i analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza