Analiza: Përmirësim i praktikave anti-koruptive

                             Action Fact Sheet

Përmirësim i praktikave anti-koruptive

Ekspertiza shtëpiake publike dhe OJQ,në kontinuitet tregojnë në luftë joefikase kundër korrupcionit,për regres të vëndit në lidhje me qeverisje të së drejtës,të cilën pjesë të madhe të përgjegjësisë e mbanë KSHNK për joaktivitetin e saj,jotransparencën dhe selektivitetit gjatë kryerjes të funkcionit,por edhe organet tjera kompetente.Arsyeja e kësi lloj gjëndjeje gjithashtu mundë të lokohet edhe në dispozita të pamjaftueshme të përcaktuara dhe mangësi ligjore dhe legjislacione të limituara nga vetë Komisioni.

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza