Action Fact Sheet – Sfida për konkurencë-Praktikë e pandershme e tregut dhe konkurencë jolojale

                                 Action Fact Sheet

    Sfida për konkurencë-Praktikë e pandershme e tregut dhe konkurencë jolojale

Në korniza të projektit u analizua gjendja e sektorit të konkurencës dhe inovacioneve ,por më detalisht bëri hyrje në situatën me tregun e pandershëm dhe konkurencë jolojale të tregut si sfidë serioze për mbrojtje të konsumatorëve dhe konkurencës.Hulumtimi u mbulua në një dokument politikash-Studiim,ku tregohet  për organet sensibile të shtetit,regulatorët,publiku më i gjërë,komuniteti i biznesit dhe nevoja e konsumatorëve për nevojë më të madhe në sinergjinë për veprimin e tyre,përforcim të konkurencës reale dhe veprim i përbashkët për avansim dhe mbrojtje të konsumatorëve dhe konkurencës.

 

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm

Link nga analiza