Action Fact Sheet – Roli i Kuvendit në procesin për antarësim në BE

                      Action Fact Sheet

Roli i Kuvendit në procesin për antarësim në BE

Qëllimi gjeneral apo i përgjithshëm i projektit është që nëpërmjet analizës së realizuar të mundësoj përmirësim të situatës me reformat në sektorin transport dhe energjetikë në pajtim me Euro intergrimet.Ky mekanizëm duhet të siguroj indikatorë për ndjekje të më tejshme të reformave në këto dy sektor.Qëllimi specifik është përpunimi i raportit ekspertë që do të i identifikoj problemet kryesore që ekzistojnë në këto dy sektore nga ku do të dalin zgjedhje inovatve për përshpejtim të përmbushjes së reformave në rrugen drejt BE.

Aktivitetet e realizuara gjatë këtij projekti, ishin  mbledhje të dhënave nga burime të hapura dhe shfrytëzim aktiv në Ligjit për qasje të lirë në informacionet me karakter publik.Temat të cilat përpunohen kanë të bëjnë me: analizë dhe identifikim të situatës momentale dhe problemet me të cilat ballafaqohen sektori i transportit dhe energjetikës,problem me transport jo të zhvilluar urban,mungesë e ngrohjes jondotëse në dimër,implementim i ngadalshëm të masave për efikasitet energjetik, mungesë e politikave për të mbështetur individët që të përdorin burimet e ripërtrishme të energjisë.

Mbledhje me veprues të cilët punojnë në këtë sferë.

Përpunim i raportit dhe botime në gjuhën maqedonase.

 

Pas mbarimit të suksesshëm të aktiviteteve në projekt te pikat e lartëpërmendura,Analitika e shpalli raportin në media dhe e shpërndau deri te të gjitha institucionet kompetente,Qeveri,sektorin civil,mediat,organizatat ndërkombëtare etj.

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza