Action Fact Sheet – Ratifikim i Konventës së Stambollit

                   Action Fact Sheet

 Ratifikim i Konventës së Stambollit

Ky projekt para së gjithash kishte për qëllim ta përmirësoj qasjen për të drejtat e gruas në Republikën e Maqedonisë në drejtim për realizim të standardeve ndërkombëtare për arritje në barazi gjinore aktuale.Më tej,ky projekt u përpoq ti gjej barierat të cilat e ndalojnë qasjen e femrës te e drejta dhe inkurajim i integrimit gjinorë në gjitha politikat dhe përmasat.Veglat kryesore në vetë projekti kishte lobim dhe përfaqësimi për ratifikim të konventës së Stambollit të cilën e parashikojnë grupë masash për mbrojtje të femrës nga dhuna në bazë gjinore.Grupet e synuara të projektit ishin bartës të vendimit,deputetet dhe deputetët  në Kuvend dhe institucionet e pushtetit ekzekutiv,organizata qytetare të femrave.Aktivitetet për plotësimin e qëllimit parashikonin analizë në situatën e lëndës,konferencë regjionale dhe debat publike për gjetje të analizave ,si lobim dhe përfaqësim para institucioneve për ratifikim të konventës nga e cila u shpërndanë dokumentet e propozimit nga analiza.

 

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm

Link nga analiza