Action Fact Sheet – Organizatat qytetare:Bartës të bashkëpunimit ndërkufitar

                               Action Fact Sheet

Organizatat qytetare:Bartës të bashkëpunimit ndërkufitar

Qëllimi i këtij projekti është përmirësim më i mirë i organizatave qytetare për programet ndërkufitare.Aktivitet e projektit përfshijnë hulumtim gjithëpërfshirës për përfshirjen e organizatave qytetare në projektet për bashkëpunim ndërkufitar,si dhe hulumtim të kapacitetit të tyre për përfshirje në projektet për bashkëpunim ndërkufitar.

 

Mëtej,u vunë re shembuj të mirë për pjesmarrjen e organizatave qytetare me autoritetet lokale në realizim të projektit për bashkëpunim ndërkufitar për ngritje të vetëdijes në pjesmarrje të sektorit civil në bashkëpunim ndërkufitar.

 

Grupa që synohet në këtë projekt janë organizatat qytetare nga regjionet kufitare në Republikën e Maqedonisë të cilat kanë përfitim  direkt nga programi i projektit për bashkëpunim ndërkufitar.

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza