Action Fact Sheet – Ligj ka , zbatim nuk ka!

       Action Fact Sheet

Ligj ka , zbatim nuk ka!

 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të realizohet politikë e përshtatur agrare në pajtim me nevojat e prodhuesve të bujqësisë.Veç kësaj,projketi ka tre qëllime afatshkurte ,edhe atë:ta përcakton stabilitetin e prodhimtarive të prodhimeve bujqësore :të tregohet (jo) ekzistim i konkurencës çmimore në prodhimet bujqësore : rekomandim dhe përmasa që do të shpijen drejt konkurencës politike bujqësore  dhe konkurencës ekonomike bujqësore të prodhimeve të bujqësisë.

 

Në korniza të projektit u realizuan aktivitete të cilat përbëheshin nga: analiza e efektit të konkurencës dhe përdorimi i subvencioneve shtetërore për bujqësi:fokus grupe me pronat bujqësore :krijim i broshurës gjithëpërfshirëse nga rezultatet e hulumtimit:dhe ngjarje për promovim të broshurës dhe prezantim të veprimeve të propozuara nga ana e implementuesit të projektit.Grupa synuese e këtij projekti ishin bujqit dhe fermerët e Republikës së Maqedonisë.

 

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza