Action Fact Sheet – Kush dinë,ai ka ndikim!

Action Fact Sheet – Kush dinë,ai ka ndikim!

Ky projekt ka për qëllim të kontribuoj në përmirësim të procesit  të programimit të IPA 2 në sekotrin për zhvillim social,nëpërmjet procesit  gjithpërfshirës për detektim të problemeve të nënsektorit për arsimim.Përveç kësaj projekti ka për qëllim ti përcaktoj problemet në punësimin e nënsektorëve dhe politikave sociale nëpërmjet konsultimeve me palët e interesuara,hartimin e duhur të projekteve të ndërmara në atë sektorë si dhe krijim të kapaciteteve të vepruesve të interesuar për krijim të të dhënave të përbashkëta për programim të mëtutjeshëm të IPA 2 në Republikën e Maqedonisë.

Grupi i synuar i projektit janë studentët,profesorët,drejtorët e institucioneve arsimore,personat e pa punë,qendrat për trajnim në Maqedoni,Sekretariati për pyetje europiane,si dhe ministria për finansa si dhe ajo e punës dhe mirëqenies sociale.Veprimet të cila u kryen përfshinë tre analiza konkrete në tema nënsektoriale,hartim të palëve të prekura të ndryshme dhe krijim të procedurave për përfshirjen e tyre në procesin për programim të IPA 2 programës në Maqedoni.

 

Teksti dhe analiza mund të gjendet në linkun e mëposhtëm:

Link nga analiza