Action Fact Sheet – Состојбата во секторите Транспорт и Енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси

                                                                                                                Action Fact Sheet

Состојбата во секторите Транспорт и Енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси

Општата цел на проектот се состои во тоа, преку остварената сеопфатна анализа за двата целни сектори (транспорт и енергетика), да се овозможи подобрување на состојбата со реформските процеси во согласност со ЕУ интеграциите. Дополнително, експертскиот извештај кој произлезе од овој проект ги идентификуваше главните проблеми кои постојат во целните сектори и понуди иновативни решенија за забрзување за исполнување на реформите на патот кон ЕУ.

 

Од друга страна пак, преку јавните дебати за политиките и извештаите се подигна свеста за целните сектори во пошироката јавност преку дистрибуција на информациите на јавните медиуми, а и се искористија настаните за внесување на информациите коишто произлегоа од работилниците и дебатите.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата