Action Fact Sheet – Граѓанските организации: Носители на прекугранична соработка (ГОНС)

                                                  Action Fact Sheet

 Граѓанските организации: Носители на прекугранична соработка (ГОНС)

Целта која што проектот ја има зацртано е подобрено учество на граѓанските организации во програмите за прекугранична соработка. Активностите на проектот вклучуваат сеопфатно истражување за вклученоста на граѓанските организации во проекти за прекугранична соработка, како и истражување на нивните капацитети за вклучување во проекти во прекугранична соработка.

 

Понатаму, беа нотирани добри примери за учество на граѓански организации и соработка со локалните власти во реализација на проекти за прекугранична соработка и подигнување на свеста за учеството на граѓанскиот сектор во прекуграничната соработка.

 

Целната група кон која што се однесува овој проект се граѓанските организации од пограничните региони во Република Македонија кои директно имаат придобивки од проектите од програмата за прекугранична соработка.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА