AНАЛИЗА: “ПРЕКУГРАНИЧНАТА СОРАБОТКА И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“.

AНАЛИЗА: “ПРЕКУГРАНИЧНАТА СОРАБОТКА
И ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“.

Секторската анализа “Прекуграничната соработка и граѓанското општество” се базира на
учеството и успешноста на граѓанските организации во процесите на подготовка и
имплеменатaција на проекти од програмите за прекугранична соработка. Истата поаѓа од
вклученоста на граѓанските организации во процесите на планирање на програмите за
прекугранична соработка и дава осврт на успешноста во имплементирање на проекти од
овие програми со акцент на тематскиот пристап. Од процесите на планирање на
програмите, преку процесите на донесување одлуки, па сè до аспектите поврзани со дизајн
и имплементација на проектите како што се постоечките капацитети на организациите,
развојот на проектните интервенции и активности, но и изнаоѓањето и градењето на
стабилни партнерства, анализата ги зема предвид и факторите кои директно влијаат и/или
можат да го подобрат учеството на граѓанското општество при планирање на овие
програми.

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата