УПАТСТВО за координација, комуникација, преставување и застапување во рамки на ИПА механизмот за граѓански организации

УПАТСТВО за координација, комуникација, преставување и застапување во рамки на ИПА механизмот за граѓански организации

ИПА Механизам за граѓански организации

ИПА2 механизмот е основан од страна на граѓанските организации кои се активни во различни сектори во Македонија со цел зајакнување на партнерството помеѓу граѓанските организации, Делегацијата на Европската унија (во натамошниот текст ДЕУ) и владините институции во земјата околу процесот на програмирање, имплементација и мониторинг на Инструментот за претпристапна помош 2014-2020 рамка (ИПА2).

 

 

 

 

Текстот од упатството можете да го најдете во следниот линк:

линк од упатсвото