СТУДИЈА: КАКО ДО СОЦИЈАЛНА ПРАВДА, ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИСТОЈНА РАБОТА.

КАКО ДО СОЦИЈАЛНА ПРАВДА, ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИСТОЈНА РАБОТА

 

Предмет на оваа студија е мапирањето на активностите во секторот за вработување, образование и за социјална политика програмирани во рамките на ИПА 2. Главно се анализираат проектите кои се спроведуваат (или се спровеле), во рамките на 4-тата компонента на ИПА 1 наменета за развој на човечките ресурси на државата, како и на проектите кои се реализираат (или биле реализирани) преку 1-та компонента на ИПА 1 насочена кон обезбедување техничка помош и градење институции. Проектите финансирани од други донатори кои се поврзани со овој сектор исто така се земаат предвид.

Целта на оваа студија е да даде корисни информции за состојбата во овој сектор (образование, вработување и социјална политика) и согласно на идентификуваните проблеми да даде препораки за тековните и иднините средства од ИПА 2 наменети за усогласување на овој сектор со состојбите на истиот во другите држави-членки на ЕУ како дел од пристапниот процес на Република Македонија.

 

Текстот од студијата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД СТУДИЈАТА