Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси

Состојбата во секторите транспорт и енергетика во Република Македонија, како до забрзување на реформските процеси

Транспорт – недоволно развиен урбан транспорт за кој се потребни средства како и завршување на Коридорот 8. Транспортот е еден од најпознатите загадувачки сектори за кои уште не е најдено реше- ние. Различни решенија чекаат да бидат имплементирани како ве- лосипедски патеки, кампањи за подигнување на свеста, воведување на електрични возила, трамвај во Скопје, мерки за безбедност во со- обраќајот итн.

Енергија – проблемите кои се провелкуваат со години се недоволни- от развој на обновливите извори на енергија (ОИЕ) т.е недоволна под- дршка од институциите и законски и правно да го потпомогнат раз- војот на овој сектор. Проблемот со греење сé уште не е решен, што и доведува до енормното загадување во зимските периоди. Сé уште нема развиено „паметни мрежи“, ко-генерација особено во помалите општини за јавните згради, недоволен е и капацитетот на локал- ната администрација за развивање на мерки за енергетска ефикас- ност (ЕЕ) и изготвување на програми за ЕЕ. Сé уште нема Фонд за енегетска ефикасност што би можело да биде идеално решение за имплементирање на мерки за енергетска ефикасност.

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА