СЕКТОРСКА АНАЛИЗА: Анализа на политиките на институциите во процесот на прогласување на заштитени подрачја.

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА:
Анализа на политиките на институциите во процесот на прогласување на заштитени подрачја.

Оваа секторска анализа е иницирана врз основа на генерална слика или моменталниот амбиент во Република Макеоднија по однос на заштита на природата и иницијативата за прогласување на заштитени подрачја. Генерален впечаток е дека постои (не)видлива бариера помеѓу заштитата на природата и економските интереси на индивидуалци и институции.

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк од анализата