СЕКТОРСКА АНАЛИЗА:ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И ТЕМЕЛНИ ПРАВА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА АНАЛИЗА НА КОНЦЕПТОТ УКАЖУВАЧ

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА
СЕКТОР2:ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И ТЕМЕЛНИ ПРАВА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА АНАЛИЗА НА КОНЦЕПТОТ УКАЖУВАЧ

„Укажувач“ значи секое лице кое пријавува или открива информации за закана или
штета на јавниот интерес во контекст на работно заснованиот однос, или во јавниот
или во приватниот сектор1.
Усвојување на анти-корупциска регулатива произлегува како обврска од
меѓународните договори кои Македонија ги има потпишано и ратификувано, меѓу кои
најзначајни се Конвенцијата на ООН за борба против корупцијата од 2003 година и
Конвенциите на Советот на Европа против корупцијата, како и други меѓународни
документи од оваа сфера.Во Конвенцијата на ООН, експлицитно се бара од земјите
потписнички да формират тело или тела за превенција на корупцијата, на кое ќе му се
обезбеди потребната независност во согласност со фундаменталните принципи на нивниот
правен систем.

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА