РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕФОРМАТА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предмет на анализа на ова истражување спроведено од истражувач Розалија Карчицка Василевска, м-р по јавна политика и менаџмент од Универзитетот на Пицбург, САД, и претседател на Институт за динамичен развој СФЕРА-НОВА е Реформата на јавната администрација (РЈА), целокупниот процес кој е спроведен досега, законската и институционална рамка на спроведување, тековните активности и статус, стратешки документи, СИГМА мониторинг репорти и релевантни закони кои го овозможуваат процесот, законските реформи, инстутиционалните зафати и реформи и др.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА