РЕЗУЛТАТИ ОД ПОВИКОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗИ НА СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ИПА 2 МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (IPA2CSO) РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ IPA2/SA-02

Реден број Предлог – анализа Сектор Организација
1 Справување со нелегалната миграција 2 Аналитика, Гостивар
2 Анализа на секторските политики во секторот 8 – регионална и територијална соработка, со фокус на прекуграничната соработка 8 Доверба, Куманово
3 Развој на социјалниот дијалог 6 ИСИЕ, Скопје
4 Анализа на политиката за рурален развој 7 Рурална Коалиција, Куманово
5 Секторски политики и модалитетите за Културните и креативните индустрии расположливи преку Сектор 5 конкурентност и иновации 5 Центар за европски стратегии Евротинк, Скопје
6 Образование и обука – градење вештини за нови работни места и раст 6 МРЦГО, Скопје
7 Потреба од создавање на надворешен механизам за надзор на полицијата 2 Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, Скопје
8 Зајакнувањето на локалната и регионална конкурентност 5 ОПМ, Охрид
9 Хармонизација на легислатива за животна средина и клима 3 ИСОИР, Струга