ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

Според податоците од Државниот завод за статистика, од 7.868 Роми кои се запишале во училиште, основно образование завршиле само 600 односно само 7,6%. Во учебната 2007/2008 година,  во редовно средно училиште, се запишале 1304 ученици Роми. Ваквите загрижувачки податоци главно се должат на економско-социјалното потекло на учениците, нискиот степен на образование на родителите, немотивираноста и негативниот став спрема училиштето, како и невклучувањето на децата во предучилишните установи. И покрај тоа што секој граѓанин на Македонија има законска обврска да го заврши основното и средното образование, праксата и резултатите покажуваат недоследно применување на законот.

 

Текстот од планот можете да го најдете во следниот линк

линк од планот