ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

ПЛАН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

Според податоците од Државниот завод за статистика, добиени од пописот во 2002 година, општина Прилеп брои 76.768 жители од кои 70.878 се Македонци, а останатите жители се припадници на малцински групи, меѓу кои најзастапени се припадниците на Ромската заедница, односно 4.433 или 6% од вкупниот број жители во Прилеп.

Сепак, неофицијално, бројот на Роми во општината надминува 8.000 жители и дел од нив спаѓаат во групата на лица без лична документација. Ваквата состојба го повлекува проблемот на остварување на нивните права.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА