Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес

Ромски ресурсен центар

 Документ за јавна политика

Недоволно вклучување на децата Роми во образовниот процес

Според податоците од Државниот завод за статистика, од 7.868 Роми кои се запишале во училиште, основно образование завршиле само 600 односно само 7,6%. Во учебната 2007/2008 година,  во редовно средно училиште, се запишале 1304 ученици Роми. Ваквите загрижувачки податоци главно се должат на економско-социјалното потекло на учениците, нискиот степен на образование на родителите, немотивираноста и негативниот став спрема училиштето, како и невклучувањето на децата во предучилишните установи. И покрај тоа што секој граѓанин на Македонија има законска обврска да го заврши основното и средното образование, праксата и резултатите покажуваат недоследно применување на законот.

 

 

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА