Можат ли локалните акциски групи (ЛАГ-овите) да бидат алатка за рурален развој заснован на реалните потреби на руралните заедници и во Република Македонија

Можат ли локалните акциски групи (ЛАГ-овите) да бидат алатка за рурален развој заснован  на реалните потреби на руралните заедници и во Република Македонија

Процесот на градење на децентрализирано владеење во руралните подрачја на  Европската Унија преку ЛЕАДЕР пристапот започнува во далечната 1989 г. и истиот е промовиран како инструмент за меѓународна соработка. ЛЕАДЕР пристапот (“Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” – поврзување/поврзаност на руралните економии и развојните акции/активности) и ЛАГ-овите (Локални акциони групи) како негови оперативни алатки, преку партиципативен процес, развиваат стратегии за рурален развој на подрачјата на кои делуваат, а за реализација на истите ги користат фондовите за рурален развој на ЕУ. Преку намалување на улогата на централните национални власти, ЛАГ-овите успеваат да се наметнат како едни од главните чинители на руралниот развој во ЕУ.

 

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА