К О Д Е К С – на иницијативата за ИПА програмирање релевантно за активни граѓани (натаму „ИПА 2- ПРАГ“)

 К О Д Е К С – на иницијативата за ИПА програмирање релевантно за активни граѓани (натаму „ИПА 2- ПРАГ“)

Со овој кодекс се уредуваат принципите и начинот на работа на иницијативата ИПА 2- ПРАГ (механизам) што ги прифаќаат граѓанските организации кои се дел од иницијативата.

Цел на оваа иницијатива е обезбедување на координирано учество на здруженијата и фондациите во процесот на програмирање на ИПА 2, како и во текот на спроведувањето, неговото надгледување и подобрувањето на ИПА 2 програмата за Македонија. Овој механизам ќе нуди стручни, компетентни и издржани совети до Европската комисија и Владата на Република Македонија за подобро програмирање и спроведување на ИПА 2.

 

Текстот од кодексот можете да го најдете во следниот линк:

линк од кодексот