Компилација на секторски наоди и препораки од ИПА Механизмот за граѓанските организации

Компилација на секторски наоди и препораки од ИПА Механизмот за граѓанските организации

Компаративен дво-годишен мониторинг извештај

Компилацијата на секторски наоди и препораки претставува и дво-годишен мониторинг извештај во кој се следи напредокот и инкорпорирањето на клучните секторски пропораки од страна на граѓанското општество во соодветните секторски реформските процеси.

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА