Анализа: Предизвици за конкурентноста – Нечесна пазарна пракса и нелојална конкуренција

                                    Action Fact Sheet

Предизвици за конкурентноста – Нечесна пазарна пракса и нелојална конкуренција

Во рамки на проектот се анализираше состојбата во секторот Конкурентност и иновации, но подетално се навлезе  во состојбите со нечесната пазарна пракса и нелојалната конкуренција на пазарот како најсериозни предизвици за заштитата на потрошувачите и конкурентноста. Истражувањето беше опфатено сотранспонирано во документ за политики – Студија, каде се укажува на потребата за де се сензибилизираат државните органи, регулаторите, пошироката јавност, бизнис заедницата и потрошувачите за потребата од поголема синергија во нивното делување, јакнење на фер конкуренцијата и заедничко делување за унапредување на заштитата на потрошувачите и конкурентноста.

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк од анализа