Извештај: Проценка на потребите за јакнење на капацитетите на другите недржавни чинители за дијалог за јавните политики и застапување за реформи во секторите на инструментот за претпристапна помош од ЕУ (ИПА 2)

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА проценка на потребите за јакнење на капацитетите на другите недржавни чинители за дијалог за јавните политики и застапување за реформи во секторите на инструментот за претпристапна помош од ЕУ (ИПА 2)
Проектот е финансиран од Европската унија.
Проектот ИПА2.

Целта на истражувањето е да се процени потребата за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за воспоставување на дијалог за јавните политики и за застапување за реформи во секој од осумте сектори кон кои е насочена претпристапната помош од ЕУ (ИПА2), а е утврдена во договор помеѓу Зенит и МЦЕО.
ИПА2 механизамот е основан од страна на граѓанските организации кои се активни во различни сектори во Македонија со цел зајакнување на партнерството помеѓу граѓанските организации, Делегацијата на Европската унија и Владините институции во земјата околу процесот на програмирање, имплементација и мониторинг на Инструментот за претпристапна помош 2014-2020 рамка – ИПА2). Објективата на ИПА Механизмот воопшто, е да се зајакне влијанието на граѓанското општество кон јавните политики, донесувањето одлуки, зајакнување на граѓанскиот и политичкиот дијалог, да се влијае врз клучните реформи за понатамошна поддршка на земјата во процесот на пристапување кон ЕУ

 

 

Текстот од извештајот можете да го најдете во следниот линк:

Линк од извештајот