Извештај од истражување за Проценка на потребите за јакнење на капацитетите на другите недржавни чинители за дијалог за јавните политики и застапување за реформи во секторите на Инструментот за претпристапна помош од ЕУ (ИПА 2).

Извештај од истражување за Проценка на потребите за јакнење на капацитетите на другите недржавни чинители за дијалог за јавните политики и застапување за реформи во секторите на Инструментот за претпристапна помош од ЕУ (ИПА 2).

Целта на истражувањето е да се процени потребата за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за воспоставување на дијалог за јавните политики и за застапување за реформи во секој од осумте сектори кон кои е насочена претпристапната помош од ЕУ (ИПА2).

 

Текстот од извештајот можете да го најдете во следниот линк:

Линк од извештајот