„Зајакнување на капацитетите за мониторинг и евалуација на социјалната вклученост и благосостојба на младите луѓе, жените и ранливите групи.“

„Зајакнување на капацитетите за мониторинг и евалуација на социјалната вклученост и благосостојба на младите луѓе, жените и ранливите групи.“

Целта на оваа анализа е да придонесе во унапредување на секторските политики, да им овозможи на граѓанските организации застапување засновано на докази и да даде поддршка на реформските процеси поврзани со евро интеграциите. Во документот е опфатен преглед на политиките поврзани со Сектор 6 – Образование, вработување и социјална политика, со фокус на социјалното вклучување преку Зајакнување на капацитетите за мониторинг и евалуација на социјалната вклученост и благосостојба на младите луѓе, жените и ранливите групи. Целта беше преку анализа на документи , консултација со претставници на институции и консултации со граѓанските организации да се провери степенот на имплементација на политиките за социјалната вклученост и како најважно да се идентификуваат клучните предизвици и насоки за подобрување на секторската политика.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА