“ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР? ОТСЛИКУВАЈЌИ ЈА РЕАЛНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРАВНА ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕУ”

“ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР? ОТСЛИКУВАЈЌИ ЈА РЕАЛНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРАВНА ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕУ”

Тековната политичка и институционална криза негативно се одразува на напредок на Македонија во процесот на европска интеграција. Покрај ова, кризата дополнително ја истакна потребата од унапредување на контролната и надзорната функција на Собранието на Република Македонија врз извршната власт. Во оваа насока се и коментарите изнесени во извештајот на Европската Комисија од 2016 година. Надзорната и контролната функција во хармонизација на законодавството е констанстно нарушена со прекумерната примена на итната/скратена постапка за донесување или изменување на законодавството, недоволно развиениот, и ефективен систем на организација на собраниските работни тела, како и другите тела кои се дел од процесот, како и недоволното спроведување на консултативен процес со засегнатите страни како што се истражувачки центри, граѓански организации и академски институции.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА