ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

Руралниот развој претставува процес за одржлив и обединет развој на руралните средини од аспект на економијата, екологијата и културата. Развојот на руралните средини значи подобрување на начинот на живот на луѓето преку подобро образование, поголеми приходи, развој на вештини и отварање нови можности за вработување. Политиката за рурален развој станува се позначајна компонента од Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) на ЕУ.

 

 

 

 

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА