ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА ВМРЕЖЕНИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ МРЕЖА НА ЛАГОВИ

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНА ПОЛИТИКА

ВМРЕЖЕНИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ МРЕЖА НА ЛАГОВИ

ЛИДЕР (оригинално  LEADER) е кратенка од францускиот назив “Liaison entre Actions de Developpment de l’Economie Rurale” што означува „Врски помеѓу руралната економија и акциите за рурален развој“. ЛЕАДЕР е пристап кој ги охрабрува и поттикнува заинтересираните страни кои живеат во руралните средини заедно да истражат и изнајдат нови начини за заедничка соработка за да ги подобрат условите за живот. ЛИДЕР е програма на Европската Унија која е насочена кон создавање на работни места и подобрување на животните стандарди во руралните заедници. Заснована е на пристап од долу нагоре кој овозможува поголема општествена инклузија и децентрализација на јавните политики.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА