Анализа: Хармонизација на легислатива за животна средина и клима

Документот “Хармонизација на легислатива за животна средина и клима” е изработен во рамки на Проектот „ИПА механизам за граѓанските организации“, којшто партнерски го спроведуваат Евротинк – Центар за европски стратегии, Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, Реактор истражување во акција и Асоцијација за развојни иницијативи Зенит.
Овој проект е финансиран од Европската Унија, ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2014, грант број IPA/2015/370-964, ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO).

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА