АНАЛИЗА НА СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ : Преглед на анализите на политиката за земјоделство и рурален развој

АНАЛИЗА НА СЕКТОРСКИ ПОЛИТИКИ
Преглед на анализите на политиката за земјоделство и рурален развој

Анализите спроведени со различна цел, направени на одреден период од имплентација
на политиките, помагаат да се воочат предностите и недостатоците од нивната
примена. Доколку се искористат препораките, тие служат да се прилагодат политиките
со цел исполнување на поставените цели и повторување на нивниот циклус со примена
во праксата.
Граѓанските oрганизации во Република Македонија се слабо или никако инволвирани
во анализа на политиките иако тие се всушност организирани облици на крајните
корисници на тие политики. Нивното слабо учество се должи на недоволно користење
на легалните канали за комуникација со државните институции, неприемчивоста на
институциите на укажувањата од страна, но и на нивниот низок капацитет за
организиран начин на застапување на нивната кауза и придонес за прилагодување на
политиките за поголема ефикасност.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА