Анализа на секторски политики – Политика за конкурентност и иновации

Анализа на секторски политики – Политика за конкурентност и иновации

Приоритетите на финансиската помош на ЕУ за периодот 2014-2020 год се утврдени во Националниот стратегиски документ – како главен финансиски инструмент на поддршката на ЕУ за Р. Македонија1, во секторите:1) Демократија и владеење; 2) Владеење на правото и темелни права; 3) Животна средина; 4) Транспорт; 5) Конкурентност и иновации; 6) Образование, социјална политика и вработување; и 7) Земјоделство и рурален развој.

Поддршката од ЕУ треба да се одвива преку воспоставување на индикативни финансиски средства утврдени преку ИПА II механизмот. Финансиската помош за секторот Конкурентност и иновации како еден од приоритетните сектори вклучува: подобрување на условите за создавање нови работни места преку зајакнувањена образовниот систем и националните агенции за вработување; подобрување на деловното опкружување преку поддршка на МСП; поврзување на институциите за истражување и развој со секторите за бизнис и вработување; како и зголемување на конкурентноста и потенцијалот за раст на земјоделскиот сектор.

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА