АНАЛИЗА НА ПРАВОСУДСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АНАЛИЗА НА ПРАВОСУДСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предмет на оваа Анализа на правосудството во Република Македонија е актуелната состојба во правосудството, приоритетите од оваа област поставени во стратегиските документи, како и реформите кои се неопходни и кои од нив се во процес на преземање или пак се во план да се преземат во блиска иднина (целокупната политика во правосудството). Водејќи се од проектната задача, која што беше установена во перидот април-мај 2017 година, анализата главно беше замислена да се фокусира на прашањето дали, колку, на кој начин и во кој сегмент моменталната политика.

 

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

ЛИНК ОД АНАЛИЗАТА