Анализа: Кој знае, тој влијае!

    Action Fact Sheet

Кој знае, тој влијае!

Проектот има за цел да даде придонес за подобрувањето на процесот на програмирање на ИПА 2 во секторот социјален развој, преку инклузивен процес за детектирање на проблемите на потсекторот образование. Дополнително на тоа проектот има за цел да ги утврди проблемите во потсекторите вработување и социјална политика преку консултации со засегнатите страни, соодветно мапирање на преземените проекти во секторот и градење на капацитетите на засегнатите чинители за креирање на заеднички инпут во натамошното програмирање на ИПА 2 во Република Македонија.

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата