Анализа: Законите ги има, примената ја нема!

                          Action Fact Sheet

Законите ги има, примената ја нема!

 Општа цел на проектот е да оствари прилагодена аграрна политика согласно потребите на земјоделските производители. Дополнително на тоа, проектот има три краткорочни цели, и тоа: да ја утврди стабилноста на производството на земјоделските производи; да се покаже (не)постоењето на ценовна конкурентност на земјоделски производи; и изготвени препораки и мерки кои ќе доведат до конкурентна земјоделска политика и економски конкурентно земјоделско производство.

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата