АНАЛИЗА: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА И ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА НИЗ ПРИЗМА НА МЕСНАТА САМОУПРАВА

АНАЛИЗА: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА И ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА НИЗ ПРИЗМА НА МЕСНАТА САМОУПРАВА.

Клучни зборови: децентрализација, локална демократија, месна самоуправа, граѓанско
учество.

Децентрализацијата во Република Македонија требаше да овозможи подобар и поефикасен
начин на управување, пристап на граѓаните до услугите и непречен контакт со локалните
власти за подобро задоволување на нивните потреби. Ова требаше да го зголеми и
социјалниот капитал на луѓето за учество во локалните процеси на планирање, управување и
одлучување.

 

Текстот од анализата можете да го најдете во следниот линк:

Линк до анализата